Festivaaliopas

Staanʼjab sââʹj vuâđđjurddi

Vuässõõđeeʹl festivaalid čõnnõõđak jääʹǩǩted staanʼjab sââʹj vuâđđjurddjid:

 • Ââʹn ciistâst nuuʹbb oummu fyyslaž da psyykklaž sââʹj. Ââʹn ciistâst jiõččmieʹrreemvuõiggâdvuõđ. Jeäʹl likktõõl nuuʹbb oummu lååʹv kõõjjǩani. Muuʹšt, što jiõk vueiʹt tieʹtted nuuʹbb oummu raajid tõid kõõjjǩani. Raauk še sââʹj jiõccsad taarb mieʹldd.
 • Jeäʹl luânj, viggât, vännaž, norddâž čorru leʹbe okknââʹtt ni ǩeän mainnsäädvuiʹm, jälstõõttmõõžžinad leʹbe tuâjäädvuiʹm. Jeäʹl ärvstõõl ålggvueʹjj, juår da tuõʹlle stereotypiaid.
 • Jeäʹl tueʹjjed aaibšõõzzid ålggvuâkka leʹbe toiʹmmjummša vuâđđõõveeʹl. Jeäʹl tueʹjjed aaibšõõzzid ni ǩeän seksuaalʼlažvuõđâst, sooǥǥpeäʹlest, meersažvuõđâst, eetnlažvuõđâst, åskldõõǥǥâst, äärvain, sosioekonoomlaž tuâǥǥõõzzâst, tiõrvâsvuõđâst leʹbe toiʹmmjemooddâst.
 • Uuʹd sââʹj. Põõrǥ ââʹnned huõl tõʹst, što pukin lij vueiʹttemvuõtt vuässõõttâd saǥstõõllmõʹšše. Jeäʹl kååʹmet jeärrsi vuäinlmid da uuʹd saakkvuâr. âʹn ciistâst še jeärrsi privattvuõđ da ǩiõttʼtõõl ääʹrjes teeʹmid tõid ciistâst ââʹneeʹl.
 • Kuvddâl da mattu. Vääʹld vuâstta ođđ teeʹmid, oummuid da ǩiõččâmkuuʹlmid ouddkäddmõõžžitää. Šiõhttlõõđ juõʹǩǩ vuâsttapueʹtti äšša da vuâkka vueiʹttemvuõttân ouddned da mättjed ođđ aaʹššid.
 • Proʹsttjõõđ, jõs leäk neeuʹrtam jeärrsid jääutai leʹbe täättǩani.
 • Tååim nääiʹt, jõs šõõddak heâmmuum leʹbe ǩiõččlââstak pannääššlaž âânnmõõžž
  • Jõs vuâmmšak ǩeän-ne jälstõõttmen ääʹššteʹmes naaʹlin da muđoi tuejjeʹmmen veär Staanʼjab sââʹj toiʹmmjemvuâđđjurddji vuâstta, kässjõõđ vuâkka.
  • Jõs ǩiõččlââstak leʹbe vuâmmšak toiʹmmjummšest leʹbe šõddmõõžžin heâmmeei jälstõõttmõõžž, vuäitak väʹldded õhttvuõđ heâmmummuž õhttvuõttooumže x: Heâmmummša leʹbe nuuʹbb oummu teäddmõʹšše vieʹrrlõõvvâm oummu vueiʹtet taarb mieʹldd jaukkeed ääjtõõlǩani šõddmõšpääiʹǩest.

Proʹsttjõõđ, jõs leäk neeuʹrtam jeärrsid jääutai leʹbe täättǩani.