Jieʹllikaart arkiiv Snimldõkgalleria Ohjjeei arkiiv
Skábmagovat 2024
Jieʹllikartt

E Mālama Pono, Willy Boy

USA 2022
Jie leäkku čuäjtõõzz. Oouʹdab festivaali prograamm.

Havaaijlaž pååʹlez kååččat frijjpeeiʹv tååimted meädda miõlâz čuäʹjteei riikkoummuid vueʹssvaldia “lääʹjjteʹmmen” kuultem vuuʹdest. Son âlgg vaʹlljeed piârrjes jeäʹltummuž, lääʹjj jääʹǩǩtummuž da moraalʼlaž vuõiggvuõđmeâldlažvuõđ kõõskâst. Ääiʹjteʹmes, čaʹppesviõʹlǧǧes jieʹllikartt mušttat, što havaijjniiʹǩǩi eeʹǩǩlooʹjjid juätkkjam vaiggâdvuõđ, mâʹte pääiʹǩteʹmesvuõtt, ǩeeuʹhesvuõtt da čõõđ ääiʹj šõddi saaččmõõžž, lie pâi šõddâm neeuʹrben da šâʹdde määŋgmåkksaž, jieʹrǧǧes naaʹlin ouddneei suärddmõõžžâst.

Ohjjeei Scott W. Kekama Amona (havaijilainen)
Peštt 18 min
Ââʹǩǩraajj S Soovšum pukid
Ǩiõll Eŋgglõs da havaaijǩiõl
Teeʹkstʼtõs eŋgglõsǩiõll
Õlmstâʹttemeeʹǩǩ 2022
Jânnam USA