Jieʹllikaart arkiiv Snimldõkgalleria Ohjjeei arkiiv
Skábmagovat 2024
Jieʹllikartt
Vuõssjeäʹǩǩääž

Bones of Crows

Kanada 2023
Jie leäkku čuäjtõõzz. Oouʹdab festivaali prograamm.
Nainen keskustelemassa autossa olevien lapsien kanssa.

Tâʹvvjânnmallaš vuõssjeäʹǩǩääž

Cree-päärna Aline da suu vueʹbbžid räʹtǩǩeet piârrjeʹstez da sij jåuʹdde čoouǥõõttâd sij piʹrǧǧummšest Kanada aazztõkškooulriâžldõõǥǥâst. Eepplaž fiktio piirast tuâǥǥõõzz pâʹjjel puõlvvõõǥǥi vuällai traumaaʹje, kååʹtt lij 1800-lååǥǥ rääʹjest jååttam da ǩerddõõvvâm nueʹđđen alggmeeru kuulli oummui jieʹllmest. Aline šõddâm-mušttlõs päärnast matriarkkân lij kuõskteei maainâs ǩeâllʼjemvuõđâst, piʹrǧǧummšest da vuõiggvuõđmeâldlažvuõđ täävtõõllmest. Čuäjtõõlli Gail Maurice pääiʹǩ âʹlnn.

Ohjjeei Marie Clements (métis/dene)
Peštt 129 min
Ââʹǩǩraajj S Soovšum pukid
Ǩiõll Eŋgglõs- da creeǩiõl
Teeʹkstʼtõs eŋgglõsǩiõll
Õlmstâʹttemeeʹǩǩ 2023
Jânnam Kanada
Oouʹdab

Rosie