Jieʹllikaart arkiiv Snimldõkgalleria Ohjjeei arkiiv
Skábmagovat 2024
Jieʹllikartt

Je’vida

Sääʹmm/Lääʹddjânnam 2023
Jie leäkku čuäjtõõzz. Oouʹdab festivaali prograamm.

Jeʹvida, âkkõõvvâm sääʹmneezzan, lij jåårǥlâttam sieʹljes kulttuurses päkkläʹddlâsttmõõžž teäddõõzzâst. Ko Jeʹvida mäcc kuâreed päʹrnnpoodd põõrtâs, son jåudd väʹldded vuâstta jieʹllmes neuʹrrpaaiʹǩid da čåuddmõõžžid, koid son lij tuejjääm. Historia vuõssmõs nuõrttsääʹmǩiõllsaž čuäʹjtelmjieʹllikartt smeâtt koummân jeeʹres äiʹǧǧtääʹzzest alggmeerai vueʹjj Lääʹddjânnmest vääin mâŋŋa. Ohjjeei

Ohjjeei Katja Gauriloff (säʹmmlaž)
Peštt 100 min
Ââʹǩǩraajj S Soovšum pukid
Ǩiõll Nuõrttsääʹm- da lääʹddǩiõl
Teeʹkstʼtõs eŋgglõsǩiõll
Õlmstâʹttemeeʹǩǩ 2023
Jânnam Sääʹmm/Lääʹddjânnam